algemene voorwaarden

1. Vooraf

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijke afspraken te maken en een goede samenwerking te bevorderen. De afspraken in dit document zorgen voor een basis om de opdracht naar tevredenheid voor alle partijen te voltooien. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De klant: degene die aan Trommelverlies opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 
 2. Trommelverlies: de organisator van evenementen en ontwerper van concepten die als opdrachtnemer de opdracht zal uitvoeren; 
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Trommelverlies voor de klant bepaalde werkzaamheden zal verrichten; 
 4.  Werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten waarvoor opdracht is gegeven, of die door Trommelverlies in het kader van de opdracht worden uitgevoerd; 
 5. Project: het door Trommelverlies als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden en verrichte diensten gerealiseerde evenement of concept; 
 6. Locatie: het terrein, openbare ruimte of gebouw waar de opdracht wordt uitgevoerd; 
 7. Algemene voorwaarden: de regels in dit document die van toepassing zijn op alle afspraken tussen de klant en Trommelverlies.
2. Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en afspraken tussen de klant en Trommelverlies. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden afgesproken tussen de klant en Trommelverlies. 
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de inkoop- of andere voorwaarden van de klant.
 3. Wanneer bepaalde regels in deze algemene voorwaarden niet geldig zouden zijn dan heeft dit geen invloed op de andere regels in deze algemene voorwaarden. De klant en Trommelverlies zullen dan overleggen om nieuwe regels ter vervanging van de ongeldige regels af te spreken. 
 4. Wanneer Trommelverlies niet steeds vraagt om strikte naleving van deze voorwaarden, betekent dit niet dat Trommelverlies het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze regels te verlangen.
3. Aanbiedingen en offertes
 1.  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 7 dagen geldig, tenzij anders afgesproken. 
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW. 
 3. De prijzen kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden. Afgesproken tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De klant is verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie waarop Trommelverlies de offerte baseert. 
 4. Aanbiedingen of offertes uitgegeven door Trommelverlies gelden niet automatisch als standaard voor toekomstige opdrachten. 
 5. Trommelverlies kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trommelverlies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen de opgegeven prijs.
4. Aanvan en duur overeenkomst
 1. Opdrachten worden schriftelijk of per e-mail door de klant bevestigd. Wanneer de klant dit niet doet maar wel instemt dat Trommelverlies begint met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud als afgesproken en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 
 3. Verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten door Trommelverlies de pre contractuele fase kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Dit is aan de orde wanneer de opdracht niet aan Trommelverlies wordt gegund of deze om andere redenen niet van start gaat terwijl contractonderhandelingen in een dusdanig vergevorderd stadium waren dat Trommelverlies erop mocht vertrouwen de opdracht te mogen uitvoeren. 
 4. De overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan tenzij anders wordt afgesproken.
5. Uitvoering overeenkomst
 1. Trommelverlies heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 
 2. De klant zorgt dat alle informatie en gegevens, waarvan Trommelverlies aangeeft dat deze nodig is of waarvan de klant moet begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de opdracht, op tijd aan Trommelverlies wordt verstrekt. Wanneer deze informatie en gegevens niet op tijd wordt verstrekt, mag Trommelverlies de werkzaamheden opschorten en de extra kosten aan de klant in rekening brengen. 
 3. Wanneer is afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Trommelverlies wachten met het uitvoeren van de volgende fase totdat de klant de factuur van de vorige fase heeft betaald. 
 4. Wanneer Trommelverlies werkzaamheden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Trommelverlies in redelijkheid gewenste diensten en faciliteiten. 
 5. De klant vrijwaart Trommelverlies voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan de klant toerekenbaar is. 
 6. Wanneer in de overeenkomst een bepaalde termijn is afgesproken waar binnen het project moet zijn opgeleverd, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal de klant Trommelverlies eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen. 
 7.  Wanneer Trommelverlies de opdracht niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de overeenkomst. Trommelverlies zal de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer Trommelverlies verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde tijd kan worden afgerond. 
 8. De klant zal ervoor zorgen dat werkzaamheden of leveringen door derden op tijd plaatsvinden zodat de werkzaamheden van Trommelverlies hierdoor geen vertraging oplopen. Wanneer toch vertraging ontstaat is Trommelverlies hiervoor niet aansprakelijk. De klant zal de schade die Trommelverlies hierdoor lijdt vergoeden.
6. Wijzigingen overeenkomst
 1.  Wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het nodig is om de werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, zullen hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt. 
 2.  Als de wensen van de klant wijzigen heeft Trommelverlies het recht om de extra kosten hiervan in rekening te brengen. 
 3.  Trommelverlies zal de extra gemaakte kosten door deze wijziging in rekening brengen volgens het geldende uurtarief. 
 4. Een niet op tijd gevraagde wijziging van de overeenkomst door de klant levert een toerekenbare tekortkoming op waarvoor de klant schadeplichtig kan worden gesteld door Trommelverlies. 
 5. Trommelverlies is niet aansprakelijk wanneer het afgesproken tijdstip van voltooiing van de opdracht niet gehaald kan worden door een niet op tijd gevraagde wijziging door de klant.
7. Locatie
 1. De klant zorgt voor het tijdig ter beschikking stellen van de locatie voor het evenement en voor de in verband met de locatie en het evenement benodigde vergunningen en toestemming van derden. De klant draagt hiervan het risico. 
 2. De klant zorgt dat de locatie tijdens het evenement in goede staat verkeert en draagt het risico voor eventuele gebreken aan de locatie en daaruit voortvloeiende schade, ook richting derden. 
 3. De klant onderzoekt of, en staat ervoor in dat, de plaatsing van het materiaal en het houden van het evenement op de locatie veilig en zonder schade aan andermans zaken of inbreuk op andermans rechten kan plaatsvinden. 
 4. Trommelverlies kan van de klant verlangen dat deze een andere locatie aanwijst wanneer Trommelverlies met gegronde redenen tot de conclusie komt dat de locatie ongeschikt of onveilig is.
 5. Wanneer de locatie niet beschikbaar blijkt te zijn draagt de klant, ongeacht de reden hiervan, zorg voor een andere gelijkwaardige locatie. De klant is aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. 
 6. Wanneer de klant de regels in de vorige leden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de klant aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. 
 7. De regels in de vorige leden zijn niet van toepassing wanneer partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8. Huur goederen
 1. De klant heeft de mogelijkheid om gedurende de opdracht goederen te huren van Trommelverlies. 
 2. Op de huur van deze goederen door de klant zijn de bepalingen van artikel 7:201 het Burgerlijk wetboek e.v. van toepassing. 
 3. De klant zal de instructies voor het gebruik en de randvoorwaarden die Trommelverlies stelt aan het huren van de goederen strikt opvolgen. 
 4. Het niet functioneren van de gehuurde goederen als gevolg van het niet voldoen aan de door Trommelverlies gegeven instructies en gestelde randvoorwaarden is geen reden voor vermindering of restitutie van de afgesproken prijs. 
 5. Bij aanvang en beëindiging van de huur vindt door partijen een inspectie plaats van de goederen. De klant verklaart de goederen bij aanvang van de huur in onbeschadigde staat te hebben ontvangen. Wanneer tijdens of bij het einde van de periode van de huurschade ontstaat aan de goederen zal de klant de kosten van herstel of vervanging vergoeden. Mocht herstel of vervanging niet meer mogelijk zijn dan zal de klant de volledige schade vergoeden. 
 6. De klant is tevens aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van beschadiging of vermissing van de goederen tijdens de periode van de huur. De klant zal Trommelverlies direct op hoogte stellen bij beschadiging of vermissing van de goederen. 
 7. De klant zal er tevens zorg voor dragen dat goederen niet vervuild raken. Zaken zoals modder, overgeef, kauwgom en andere vieze substanties zullen worden gezien als schade beschreven in artikel 13.14. 
 8. De klant zal zorgdragen voor verzekering van de goederen tegen diefstal en beschadiging. 
 9. Trommelverlies verleent geen toestemming aan de klant om de goederen over te dragen, uit te lenen of op een andere wijze in bezit te verschaffen aan derden. Mits dit van tevoren schriftelijk is afgesproken.
9, Prijs
 1. Partijen kunnen voor de opdracht een vaste prijs afspreken. 
 2. Wanneer geen vaste prijs wordt afgesproken zal de prijs worden berekend volgens de geldende uurtarieven van Trommelverlies. Dit bedrag is exclusief BTW. 
 3. Een vooraf gegeven indicatie van het aantal te besteden uren in een offerte bindt Trommelverlies niet wanneer het werkelijk aantal te besteden uren redelijkerwijs meer is. 
 4. Trommelverlies mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de hoeveelheid werk meer bedraagt dan vooraf werd ingeschat en redelijkerwijs niet van Trommelverlies kan worden verwacht dat de werkzaamheden tegen het eerder afgesproken tarief zullen worden verricht. Trommelverlies zal de klant over het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief op tijd informeren. 
 5. Indien prijzen gebaseerd op kostprijzen door prijsstijging sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan heeft Trommelverlies het recht om deze verhoging door te berekenen in de prijzen.
10. Betaling
 1. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
 2. De betalingstermijn van 14 dagen is een fatale termijn. De klant treedt na deze termijn van rechtswege in verzuim. 
 3.  Trommelverlies brengt vóór aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden een voorschot in rekening aan de hand van 100% van de uitgebrachte offerte. 
 4. De voorschotnota dient vóór aanvang van de opdracht voldaan te zijn. De definitieve factuur volgt na afloop van het project. 
 5. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en eventuele andere kosten. 
 6. Wanneer de klant verkeert in een situatie van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zijn de vorderingen van Trommelverlies en de verplichtingen van de klant ten opzichte van Trommelverlies direct opeisbaar.
11. Incassokosten
 1. Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt de klant van rechtswege in verzuim.
 2. Trommelverlies is vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn gerechtigd om € 25,- aanmaningskosten in rekening te brengen. 
 3. Trommelverlies is vanaf het moment van het intreden van het verzuim tevens gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
12. Opzegging en ontbinden
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te alle tijden schriftelijk opzeggen. 
 2.  Wanneer de klant de overeenkomst opzegt is hij de volgende kosten verschuldigd: A. Bij annulering één week voor de leveringsdatum brengen wij 25% van de offerte in rekening. B. Bij annulering twee werkdagen voor de leveringsdatum brengen wij 50% van de offerte in rekening.
 C. Bij annulering op de leveringsdatum brengen wij 75% van de offerte in rekening.
 3. Trommelverlies heeft het recht om over te gaan tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst wanneer:
 A. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 B. Na het sluiten van de overeenkomst Trommelverlies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zal voldoen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 C. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 4. Voorts is Trommelverlies bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trommelverlies op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Zowel Trommelverlies als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. 
 6. Indien er geen akkoord is gegeven op de offerte zal er geen opdracht plaats vinden.
 7.  Indien er geen akkoord is gegeven op de algemene voorwaarden zal Trommelverlies de overeengekomen opdracht ontbinden.  
13. Aansprakelijkheid
 1. Mocht Trommelverlies aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt volgens de regels in dit artikel. 
 2. Wanneer Trommelverlies aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Trommelverlies wordt uitgekeerd. 
 3. Trommelverlies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 4. De klant vrijwaart Trommelverlies voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding. 
 5. Trommelverlies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of andere schade gedurende een evenement, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Trommelverlies toe is te rekenen. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke WA-verzekering van de deelnemers dekking geeft is uitgesloten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-verzekering. 
 6. Trommelverlies is niet aansprakelijk voor schade die door derden wordt toegebracht aan de goederen van de klant die aan Trommelverlies in beheer zijn gegeven. 
 7. Voor schade die door derden wordt toegebracht aan de locatie van de klant kan Trommelverlies niet aansprakelijk worden gesteld. 
 8. Trommelverlies is niet aansprakelijk voor schades, verwondingen, dood en/of enig ander letsel ten aanzien van derden. Deelname aan een door Trommelverlies georganiseerde activiteit vindt plaats op eigen risico. 
 9. Het is de klant en alle deelnemers aan een door Trommelverlies georganiseerde activiteit verplicht de aanwijzingen van Trommelverlies en door Trommelverlies ingezette derden op te volgen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven kan Trommelverlies besluiten een activiteit af te breken. Alle voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant. 
 10. De klant is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van goederen, eigendom van Trommelverlies, wanneer deze zich op locatie bevinden. Deze aansprakelijkheid geldt ook wanneer apparatuur van Trommelverlies aan de klant wordt verhuurd.
 11. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 
 12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Trommelverlies. 
 13. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is beëindigd. 
 14. Bij verlies of schade zullen de volgende prijzen in rekening worden gebracht (excl. btw);
 1. Draadloze zender €175,00 
 2. Zender €150,00
 3. Aansluit kabel tulp – tulp €12,00 
 4. Aansluit kabel tulp – jack stereo €12,00 
 5. Aansluit kabel tulp – minijack €12,00 
 6. Aansluit kabel tulp – XLR Female €12,00 
 7. Aansluit Lightning minijack – adapter iPhone €12,00 
 8. Koptelefoon €50,00 
 9. Oplader €25,00 
 10. Toetsenbord €25,00
 11. Zendercase €10,00 
 12. Blauwe bak (levering) €15,00 
 13. Alle overige geleverde apparatuur wordt berekend aan de hand van de nieuwwaarde.
14. Overmacht
 1. Partijen kunnen niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer zij hiertoe verhinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Trommelverlies geen invloed kan uitoefenen en waardoor Trommelverlies niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 2. Partijen kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3.  Trommelverlies heeft het recht om het deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd voordat de overmacht intrad en waaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend apart te factureren. 
 4. Onder overmacht aan de zijde van de klant wordt niet verstaan verlaging van budgetten, niet verleende vergunningen, wijziging in personele bezetting en voorzienbare weersomstandigheden.
15. Intellectuele eigendom
 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom –waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Trommelverlies. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Trommelverlies daartoe bevoegd, tenzij anders wordt afgesproken. 
 2. Partijen kunnen afspreken dat de rechten bedoeld in artikel 15 lid 1 aan de klant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt zoals geregeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden. 
 3. Trommelverlies heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht –op voor dat resultaat gebruikelijke wijze, te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Trommelverlies het resultaat zonder vermelding van de naam van Trommelverlies openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
 4. De resultaten (zoals ontwerpen, schetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) blijven eigendom van Trommelverlies, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen hierover andere afspraken maken. 
 5. De ideeën, schetsen of concepten die zijn gepresenteerd door Trommelverlies en die niet door de klant zijn gekozen blijven tevens intellectueel eigendom van Trommelverlies en mogen niet zonder toestemming van Trommelverlies worden gebruikt. 
 6. Na het voltooien van de opdracht hebben partijen geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders afgesproken. 
 7. De klant vrijwaart Trommelverlies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 8. Wanneer Trommelverlies in het kader van de opdracht aangesproken wordt voor de betaling van muziekrechten aan Buma Stemra of een andere verantwoordelijke organisatie dan is hij gerechtigd om deze kosten te allen tijde bij de klant te verhalen.
16. Gebruik resultaat
 1. Wanneer de klant de afspraken uit de overeenkomst met Trommelverlies volledig nakomt, krijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht voor het afgesproken doel. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. 
 2. De klant heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is afgesproken, of om dit door derden te laten doen. Trommelverlies kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 3. In geval van niet afgesproken ruimer of ander gebruik, heeft Trommelverlies recht op een vergoeding vanwege inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal de afgesproken prijs voor de opdracht, althans een vergoeding die in redelijke verhouding staat tot het niet afgesproken gebruik door de klant.
 4. Het afgesproken gebruik door de klant vervalt in redelijkheid op het moment dat sprake is van: 
 5. Het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen zoals afgesproken in de opdrachtovereenkomst; 
 6. De opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
 1. Faillissement van de klant, tenzij de rechten aan de klant zijn overgedragen zoals bedoeld in artikel 13 lid 2. 
 2. Trommelverlies mag op zijn website en social media de naam en het logo van de klant als referentie plaatsen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. 
 3. Trommelverlies heeft met inachtneming van de belangen van de klant, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, andere opdrachten, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. 
 4.  Trommelverlies heeft automatisch alle auteurs- en portretrechten op gemaakt beeldmateriaal waar het logo van Trommelverlies zichtbaar op is. Trommelverlies behoudt alle rechten om dit beeldmateriaal zonder toestemming van derden te delen op website, social media en voor andere commerciële doeleinden. 
17. Geheimhouding
 1. Zowel Trommelverlies als de klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht is de klant een boete verschuldigd van € 50.000,- per overtreding. Deze boete is direct op te eisen. Trommelverlies heeft ook het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te eisen.
18. Geschillen
 1. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om een probleem in onderling overleg op te lossen. Hiervoor kan de hulp van een bemiddelaar worden ingeschakeld. 
 2. Wanneer een probleem ook na bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de volgens de wet bevoegde rechter of de rechter in het arrondissement waar Trommelverlies is gevestigd kennis van het geschil. Trommelverlies mag hierin een keuze maken. 
 3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Trommelverlies is het Nederlands Recht van toepassing.

Trommelverlies heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.